ارسال فرم رضایت سنجی

نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیکی:
تلفن تماس:

برخورد پرسنل بخش پذیرش را چگونه ارزیابی می کنید؟
نحوه اطلاع رسانی و پاسخگویی پرسنل بخش پذیرش را چگونه ارزیابی می کنید؟
برخورد پیک موتوری را چگونه ارزیابی می کنید؟
حضور به موقع پیک های موتوری برای دریافت / تحویل بار را چگونه ارزیابی می کنید؟
آراستگی پیک های موتوری را چگونه ارزیابی می کنید؟
مدت زمان صرف شده از زمان ثبت سفارش تا پایان انجام ماموریت و تحویل بار را چگونه ارزیابی می کنید؟
میزان هزینه پرداختی بابت خدمات ارائه شده را چگونه ارزیابی می کنید؟
از چه طریق با شرکت خدمات سریع فرادریاها آشنا شده اید؟
آیا پرسنل شرکت در زمان مراجعه یونیفرم به تن داشتند؟
آیا پرسنل شرکت در زمان مراجعه کارت پرسنلی شرکت را همراه داشتند؟

پیام:حروف تصویر را در کادر زیر وارد کنید